Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe
 • prowadzenie księgowości w zakresie:
  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencja przychodów)
  • karty podatkowej.
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z obowiązującymi załącznikami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji).