Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe

Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, a także organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) i niepublicznych placówek oświaty. Oferujemy pomoc w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksową obsługę w zakresie księgowości, kadr i płac , a także usługi dodatkowe.

 • prowadzenie księgowości w zakresie:
  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencja przychodów)
  • karty podatkowej.
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z obowiązującymi załącznikami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji).
 • sporządzania list płac (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne),
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • monitorowanie i ewidencja urlopów pracowniczych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • monitorowanie i kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe oraz szkolenia BHP.
 • pomoc przy rejestracji firmy,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań wg. wytycznych klienta,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),
 • pomoc w opracowywaniu zakładowego planu kont,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.